2018
В. Николов.
Social Dimensions of salt in the later prehistory of the eastern Balkans. - In: M. Ivanova, B. Athanassov, V. Petrova, D. Takorova, P. Stochammer (Eds.). Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans. Oxbow, 2018, 215-220.
2017
В. Николов.
Провадия-Солницата: сол, хора, крепости и хронология. - В: В. Николов (ред.). Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков.София, 2017, 311-319.
В. Николов.
Fortified settlements in the valleys of Provadiyska, Golyama Kamchiya, and Luda Kamchiya Rivers in the context of Chalcolithic economy. - In: M. Mărgărit, A. Boroneaţ (Eds.). From Hunter-Gatherers to Farmers. Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene (Papers in Honour of Clive Bonsall). Targovişte, 2017, 317-327.
2016
В. Николов.
Актуални проучвания на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата (2012-2015). - Списание на БАН, 2016, 1, 12-17.
В. Николов.
The Chalcolithic Stone Fortress of Provadia-Solnitsata. - In: S. Ţerna, B. Govedarica (Eds.). Interaction, Changes and Meanings (Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday). Kishinev, 2016, 169-174.
В. Николов.
A fifth millennium BC town in the context of the Western Black Sea coast: Provadia-Solnitsata - In: V. Nikolov, W. Schier (Hrsg.). Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.). Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 30). Rahden/Westf., 2016, 129-140.
В. Николов.
Укрепените селища в поречията на Провадийска река, Голяма и Луда Камчия в контекста на халколитната икономика. - Археология, 1-2, 2016, 7-18.
2013
В. Николов.
Праисторически градски център през V хил. пр. Хр. в контекста на Западното Причерноморие: Провадия-Солницата. - Археология, 2013, 1, 7-21.
2012
В. Николов.
Сол, ранно комплексно общество, урбанизация: Провадия-Солницата (5500-4200 г. пр. Хр.). - Археология, 2012, 1, 7-27.
В. Николов.
Природни катаклизми през V хил. пр. Хр. и загиване на първата европейска цивилизация. - История, 2012, 4, 346-351.
В. Николов.
Salt, early complex society, urbanization: Provadia-Solnitsata (5500-4200 BC). - In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 11-65.
O. Weller.
La production chalcolithique du sel à Provadia-Solnitsata : de la technologie céramique aux implications socio-économiques. - In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 67-87.
H. Etropolski.
Technology of salt extraction by means of a Late Neolithic furnace from Provadia-Solnitsata. In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 89-91.
M. Lyuncheva.
Tell Provadia-Solnitsata: The late Neolithic Karanovo III-IV period in the West Black Sea Coast context. - In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 93-102.
V. Petrova.
Tell Provadia-Solnitsata: the Middle Chalcolithic layer in the context of the cultural development of the Western Black Sea area. - In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 103-107.
P. Leshtakov.
The late Chalcolithic at Provadia-Solnitsata in the context of the West Black Sea Coast. In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 109-118.
K. Bacvarov.
Saltmaking and boundaries: Within and Without at Provadia-Solnitsata. In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 119-122.
P. Penkova.
Salt as a medicine for gold. - In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 345-348.
A. Coleva-Dimitrova.
Das Salz in der bulgarischen Mikrotoponymie. - In: V. Nikolov, K. Bacvarov (Eds.). Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe / Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 349-356.
2011
В. Николов.
Provadia-Solnitsata (NE Bulgaria): A Salt-Producing Center of the 6th and 5th Millennia BC. - In: M. Alexianu, O. Weller, R. Curcă. Archaeology and Anthropology of Salt: A Diachronic Approach (BAR International Series 2198). Oxford, 2011, 59-64.
В. Николов.
Prehistoric salt production center Provadia-Solnitsata and its role for the Circumpontic contacts. - In: E. Sava, B. Govedarica, B. Hänsel (Hrsg.). Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000 - 500 v. Chr.). Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 27). Rahden/Westf., 2011, 30-40. (Published in German)
2010
В. Николов.
Сол и злато: Провадия-Солницата и Варненският халколитен некропол. - Археология, 1-2, 2010, 7-17.
V. Nikolov.
Salt and gold: Provadia-Solnitsata and the Varna chalcolithic cemetery. - Archäologisches Korrespondenzblatt, 4, 2010, 487-501.
В. Николов (ред.).
Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата (Каталог към изложба). София, 2010.
2009
В. Николов.
Използване на солта от древността до наши дни. - Наука, 1, 2009, 30-33.
В. Николов.
Колективна находка от къснонеолитни сърпове от тел Провадия-Солницата. - В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, 2009, 15-22.
В. Николов и др.
Провадия-Солницата: археологически разкопки и изследвания през 2008 г. (Предварителен отчет). София, 2009.
2008
В. Николов (ред.).
Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008.
2005
В. Николов.
Първи свидетелства за най-ранното солодобиване в Европа. – Археология, 2005, 1-4, 109-117.
И. Хавезов, Е. Русева.
Данни за производство на сол край Провадия през късния неолит: химически изследвания. - Археология, 2005, 1-4, 117-119.