Проф. Валентин Тодоров

Проф. Валентин Тодоров е роден в с. Малък Вършец, Габровско. През 1968 г. завършва Висшия химико-технологичен институт в София. През 1988 г. защитава дисертация на тема ”Върху обективната оценка на полимерите и смолите, използвани като защитни покрития, консолиданти и адхезиви в реставрацията”. От 2004 г. е професор в катедра „Реставрация” на НХА. Част от постиженията му са свързани с внедряване на нови консервационни материали и технологии, с изследвания върху техниката и технологията на старите майстори, с изучаване на причините за разрушителните процеси и техните проявления върху паметниците на културата. Автор е на над 80 труда с научен и научно-приложен характер в български и чужди научни издания.
Проф. В. Тодоров участва в множество проекти за консервация и реставрация на археологически паметници, сред които „Неолитни жилища“ в Стара Загора, Мадарският конник, Александровската гробница, тракийската гробница край с. Свещари, Бачковската костница и много други.
От 2016 г. проф. В. Тодоров е консултант по теренните консервационно-реставрационни дейности на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата.